Typ 2 diabetes operationer

MEDICINSKA BEHANDLINGAR

Om Typ 2 diabetes operationer

DIABETES

Under de senaste 50 åren har antalet diabetiker ökat mer än 10 gånger. 5 till 10% av alla behandling i världen är behandlingar relaterade till komplikationer av diabetes. Personer med diabetes har 2-3 gånger mer hälsorisker än personer utan diabetes.

Risken för njursjukdom, risk för hjärtinfarkt, risk för förlust av lemmar, risk för stroke och risk för synförlust.

Förekomsten av diabetes typ 2 är förknippad med genetiska faktorer, undernäring och fetma. Otillräckligt insulinsekretion eller att vävnader är okänsliga mot insulin /insulin resistens. 90% av alla diabetiker är typ 2 diabetiker (T2DM).

Diabetes följdsjukdomar

Båda typerna av diabetes orsakar organskador genom att skada blodkärlets väggar. Organskador skiljer sig beroende på vilken typ av kärl i vilken lokalisering påverkas. Hos patienter som är överviktiga påverkar det speciellt blodkärlens medelstora och stora storlek, vilket leder till problem som hjärtinfarkt och förlamning. Om vi vill bekämpa typ 2-diabetes och minska följdsjukdomar  måste vi tillämpa mer radikala, men inte mindre rationella behandlingar.

I sådana fall bör metabolisk kirurgi betraktas som ett effektivt behandlingsalternativ.

Under det senaste decenniet har det varit tillförlitligt vetenskapligt bevis på att vissa gastrointestinala operationer kontrollerar höga blodsockernivåer hos patienter med typ 2-diabetes som inte kan kontrolleras av standardbehandlingar.

Metabola kirurgi

Idag har man möjligheten att använda kroppens metaboliska system att genom produktion av insulin få en normal blodsocker värde istället att ge Insulin utifrån OM MAN ÄR INTE SENT MED BEHANDLINGEN OCH INTE HAR HUNNIT ATT TÖMMA PÅ SIN INSULIN RESERV.

År 2016 beslutade många internationella organisationer som arbetar med diabetes, däribland American Diabetes Society, att metabola kirurgi bör ingå i behandlingen av typ 2-diabetes.

Behandlingens resultat kan variera beroende på sjukdomsperiodens längd, patientens ålder, patientens insulinreserver och typ och teknik för operationen som ska väljas.

En stor del av patienterna blir av med den utbredda och progressiva förstörelsen av diabetes. Det kan gå vidare till ett hälsosammare och bekvämare liv utan att behöva använda droger och insulin.

https://mercybariatrics.com.au/obesity-surgery-2/benefits-of-surgery/type-2-diabetes/

Googla gärna om olika artiklar som har skrivits om ämnet. För även om medicin industrien håller tyst om alternativ behandlingar händer mycket forskningar och pågår behandlingar med bra resultat i andra världsdelar.

Vem kan genomgå T2DM (Type 2 diabetes mellitus )operation?

Först och främst är diabetiker som är i riskzon för andra sjukdomar på grund av diabetes. Personer som håller på att utveckla hjärt-och kärl sjukdomar.

Alla typ 2 diabetespatienter med höga kroppsmassindex ,BMI över 40 (klass III)

Överviktiga patienter som inte kan uppnå rätt blodsockernivån genom medicinering trots att de har gjort livsstilsförändringar, kostförändringar är kandidater för operation.

Även typ 2 diabetespatienter i åldrarna 18-65 år med ett kroppsmassindex,BMI  >än 30 tillåtna för kirurgi om de har svårt att kontrollera blodsockernivåer med standardbehandlingar eller har börjat få följdsjukdomar pga. diabetes.

Urval inför operation

Patienterna lämplighet till operationen utvärderas av experterna i endokrinologi och metaboliska sjukdomar. Två kritiska frågor ska besvaras här. Finns det tillräckligt med insulinreserver och bukspottkörteln kan producera insulin. TIDEN STYR RESULTATET

 • För ett positivt resultat gäller hur länge du har haft diabetes och huruvida du måste börja insulin. Insulin är ett kraftfullt tillväxthormon. De flesta patienter som måste starta insulin upplever obeveklig viktökning. När de är på insulin är det mycket svårare att dra dem tillbaka till en chans att bota eftersom deras egen bukspottskörtelproduktion av insulin kan vara uttömd
 • Patienter måste ha disciplin och hög motivation och kan följa upp diet och livsstilen efter operationen.(Man får mycket råd och stöd av dietisten redan efter operationen att schemalägga sitt matintag efter operationen och rätta upp dietprogram och uppföljning.

Vilka diabetes patienter kan inte operaras

Endast patienter med Typ 2-diabetes.

Patienter med body Mass Index Under 30 (icke fetma) kan ej genomgå denna operation

Patient får inte har haft diabetes längre än 10 år(Låg insulin produktion eller reserv)

Försiktighet

 •  Eftersom patienter med kranskärlssjukdom har högre risk för hjärtinfarkt, bör patienter kandidater för bypass-kirurgi utvärderas noggrann. Övervägning av kardiologiska konsultationsresultat och möjligheten att dra nytta av operation.
 • Patienter med svår njurinsufficiens, dialyspatienter, överdriven proteinförlust med urin är mer riskfyllda när det gäller kirurgi. Njurmedicinavdelningen bör avgöra lämpligheten för en operation åtgärd.

There is now sufficient clinical and mechanistic evidence to support inclusion of metabolic surgery among antidiabetes interventions for people with T2D and obesity.

Ekran Resmi 2018-09-27 01.10.32

Om T2DM operation

Begreppet Metabolisk kirurgi refererar till de fysiologiska och biokemiska förändringarna av metabolismregulatorn, vilket är resultatet av dessa operationer samt förändring av matsmältningsanatomin.

Trotts att T2DM operation liknar fetma operation är skillnaden både i operations tekniken och ändamålet med operationen olika.

Operationen liknar fetma operation eftersom man opererar bort en del av magsäcken där Gherilin hormonet bortfall leder till minskade matlust. Men operationen är egentligen inriktad till hormonell stimulering av insulin i tarmen.

Hormoner

Vid operationen förändras anatomin, maten hamnar direkt i tunntarmen istället för i magsäcken där      hormonutsöndringen framför allt sker. Som ett resultat av överbryggning (bypass) som skapas under metabola kirurgi omger maten maten till de övre (proximal-jejunum) segmenten i tunntarmen helt eller delvis. Lägre (distala-ileum) segment når mer mat än normalt. Detta orsakar förändringar i sekretionsmängder och sekretionsmönster av inkretiner.

Incretinhormonerna ,glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) och glukosberoende insulinotrop polypeptid (GIP) stimulerar insulinsekretion som svar på måltiderna.

 • GLP-1 tillverkas i tunntarmen och frigörs som svar på mat och stimulerar insulinsekretion från bukspotts körteln. Det stimulerar insulinutsöndringen endast när det finns glukos i blodet. GLP-1 har också andra fördelaktiga effekter: Det fördröjer magtömning, vilket saktar absorptionen av kolhydrater och därmed sänks blodsockernivån efter måltiderna. Det begränsar även aptiten. Studier har visat att GLP1 föryngrar och förbättra överlevnaden av befintliga beta-celler.

GIP tillverkas av celler i övre tunntarmen och släpps när glukos kommer i kontakt med dessa celler. Liksom GLP-1 påverkar GIP beta-cellerna i bukspottskörteln, där det stimulerar insulinsekretion Även om detta hormon har en stimulerande effekt på insulinsekretion, har det till syfte att styra maten som tas i form av fett och socker också

 

SASI_norsk_screenshot

Operation Laparoscopic single anastmosis sleeve ileum bypass (SASI bypass )

Operationen liknar fetma operation där man opererar bort en del av magsäcken som Gherilin hormonet bortfallet leder till minskade matlust. Men operationen är egentligen inriktad till hormonell stimulering av insulin i tarmen .En annan skillnad är bevarande av tolvfinger tarmen. Patienten drabbas inte av vitamin brist som förekommer hos andra fetma operations metoder.

1-Gastroectomi av vänstra övre delen av magen, känd som fundus.

 2-Gastro-ileum anastomos. Man bevarar passagen till duodenum( tolvfinger tarmen) ,maten omges till de övre (proximal-jejunum) segmenten i tunntarmen helt eller delvis och nås snabbare än normalt via en förbindelse(anastomos )på ca 3 cm till lägre (distala-ileum) 2,5 meter från ileokalventilen (Den ileokalventilen är en sfinktermuskel som möjliggör passage av digererad mat genom mag-tarmkanalen)

På så sätt får maten två passage en till tolvfingertarmen(proximal-jejunum) och den till ileum En tredje del av maten leds till tolvfingertarmen medan två tredje del går till ileum.

Fysiologiska Resultat av operationen

Gastroectomi

Sänker volymen i magen för att sänka utsöndering av ghrelin hormonet. Ghrelin har till uppgift att skicka impulser till hypothalamus för att skapa och / eller öka känslan av hunger. Den del som är kvar bredare än standard gastrectomi vid fetmaoperationer.

Gastro-ileum anastomos

Ökade insulin produktion/sekretion

Meningen med att trycka större mängd osmält mat tidigt på ileum för att stimulera tarmhormonsekretion och kontrollera diabetes.

Hormonet som har den viktigaste rollen när det gäller blodglukosreglerande effekt är GLP-1 som utsöndras från L-celler i de tunnaste delarna av tunntarmen. Den har en stark insulin  sekretions egenskap som svar på matintag. Det ökar också antalet beta-celler som ger insulinproduktion i bukspottkörteln.

Stimulering av insulinutsöndringen sker endast när det finns glukos i blodet.

Genom att leda två tredje delar av maten till ileum orsakas förändringar i sekretionsmängder och mönster av GLP-1som leder till ökade insulinutsöndring.

Å andra sidan utsöndras ett hormon som kallas GIP från K-cellerna i de övre delarna av tunntarmen. Även om detta hormon har en stimulerande effekt på insulinsekretion, har det till syfte att styra maten som tas i form av fett och socker. Överbryggningen (förbikopplande av övre delen av tunntarmen) orsakar att GIP-hormonnivån förblir lågt eftersom den övre delen) och uppfylls inte tillräckligt med mat(1/3 del av maten passeras här). Detta leder till en försvagning av GIP-molekylens fett och sockerförvarande effekter som svar på mat.

Tidigt mättnadskänsla ,minskade apitit

Hungern är en vital primitiv instinkt, som inte löses i magen, men i tarmen.

Peptid YY frigörs från celler i ileum när maten når snabbare till ileum och sänder mättnads signaler till hjärnan.Det kallas ileal anorexigenic

Det finns också andra fördelaktiga effekter av hormonerna: Det fördröjer magtömning, vilket saktar absorptionen av kolhydrater och därmed sänks blodsockernivån efter måltiderna. Det begränsar även aptiten.

Studier har visat att GLP1 föryngrar och förbättra överlevnaden av befintliga beta-celler

Bevarande av tolvfingertams passagen 

Genom att bevarar passagen från magsäcken till tolvfinger tarmen(Som skillnad på fetma operationer) förebygger man  näringsbrist och att inte få i sig tillräckligt med folsyra, tiamin, kalcium, zink, vitamin B12, vitamin D, vitamin A och järn.

Förbättringen av T2DM-diabetes efter metabolisk operation kan förklaras av tre mekanismer :

 • Kalori faktorn : Minskad mat intag pga. mindre magsäck och minskade       apetit som leder till minskningen av glukosproduktionen i levern. Under de första   dagarna efter operationen är den snabba förbättringen av blodsockernivån utan     viktnedgång beror på minskat dagligt kaloriintag.
 • Viktminskning: Viktnedgång leder till förlust av överskott av fettvävnad. Fettvävnader påverkar insulinresistens .Detta fenomen innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt och glukosupptag till cellerna minskas(Leder till hög blodsocker)
 • Hyperlipidemi har en direkt toxisk effekt på betacellerna i pankreas har rapporterats (s k lipotoxicitet). Denna rubbning medför också en ökad glukosproduktion i levern och ett minskat glukosupptag i muskler och fettvävnad.
 • Viktminskning och minskade fettvävnad efter operationen minskar insulin resistensen så blodglukosen justeras. Detta kräver en period på cirka 6 månader efter operationen
 • Tarmhormoner: Inkretin hormonerna  (GLP-1) och (GIP) som frigörs från tarmarna stimulerar insulinsekretion som svar på mål tiderna. Till exempel, glukos, som når till tarmarna genom munnen, ger ett 50% starkare insulinreaktion än den intravenösa glukosen. Under de första månaderna efter metabolisk operation är blodglukosnivåerna normala utan tillräcklig viktminskning. Därför, förutom kaloribegränsning och bantning, är Inkretin hormonerna från tarmarna som leder till blodsockerkontrollen.

Operations resultat

 • Efter operationen observerades att det höga blodtrycket (hypertoni) tillsammans med fetma förbättrades med 60-70% och (hyperlipidemi) blodfetter minskas med 90%.
 • Riskfaktorer för kranskärlssjukdom minskade med 40% inom 10 år.
 • Mer än 70% av fetma patienter har sömnapné. Hos denna grupp av patienter observerades 95% förbättring av sömnapné .
 • Uppföljning av patienterna med icke-alkoholisk fetma (NAFLD) inom15 månaders visades att lever, steatos, inflammation (inflammation) och fibros (callusing) minskades till en tiondel av början .
 • Patienter med diabetes och fetma har en dödsrisk på 16% på 5 år och denna frekvens visade sig ändra till 0,7% . Riskreducering på 89%.
 • Höga blodfetter, speciellt hypertriglyceridemi och förhöjt kolesterol / HDL-kolesterol förbättras också mycket mer tillförlitligt och imponerande än med någon medicinering. Det har också visat sig att mer än 60% av patienterna kan sluta med mediciner mot högt blodtryck efter operationen.

https://paleodiabetic.com/2014/01/25/dr-roy-taylor-on-the-cause-of-type-2-diabetes-and-what-to-do-about-it/

 • I tarmarnas struktur (morfologi) observeras adaptiva förändringar i den nya formen av matsmältningssystemet. Dessutom ökade gallsyrorna som producerades från levern och cirkulerande i tarmarna 3 månader efter operationen jämfört med preoperativperioden. Denna ökning av gallsyror antas öka GLP-1-nivån och stimulera mer insulinutsöndring.
 • Blodnivåerna i GLP-1 visade sig vara 5 till 20 gånger högre än normalt i de mätningar som utfördes en månad efter operationen. Detta innebär en signifikant stimulering av insulinproduktionen från bukspottkörteln.

Människor som försöker gå ner i vikt med diet för att kontrollera blodsockret har inte så stark insulinutlösande potential.

Förutsättningarna att bli frisk är mycket stor om patienten inte haft diabetes mer än två år (Lars Boman, överläkare på kirurgkliniken ) Men även bland dem som varit sjuka längre är också förutsättningen att bli bättre stor.(svt NYHETER,Västerbotten, Publicerad:26 mars 2012 14.48)

Sammanfattningsvis, efter typ 2-diabetes kan komplikationer av typ 2-diabetes förebyggas, organskador kan sakta ner, okontrollerad sjukdom kan kontrolleras och sjukdomen kan helt elimineras.

Om ni anser att ni fyller upp kriterier för operationer eller vill bli konsulterad om operationen skulle vara en alternativ för er. Sök för en fri konsultation genom att fylla Blanketten och skicka till oss.

Ring Oss: 010 516 4730 | Epost  info@medicaltourismturkiet.se

  Födelsedatum

  Längd (cm):

  Vikt (kg):

  Daglig aktivitet:

  Typ 2 diabetes längd:

  C-Peptid:

  HbA1c:

  Insulin:

  Fysiskaktivitetsport:

  Matvanor:

   

   

  Alkoholkonsumtion

   

  Tobak: Använder ej

  Använder år , Packet per dag , Slutat sedan

   

  Typ 2 DM komplikationer:

  Ögonsjukdomar:

  Njure sjukdomar:

  Nervskador:

  Typ 2 DM behandling Per Os:

   

  Insulin:

  Dos: Morgon dos E , Lunch dos E, Kväll dos E, Natt dos E

  Insulin: Börjat år / slutat år

   

  Tidigare sjukdomar

  Hög blodtryck /Hjärt-kärlsjukdomar : JaNej

   

  Hög blodfett (Kolesterol): JaNej

   

  Osteoartrit / Lumbar Disc Disorders som orsakar örelsebegränsning : JaNej

   

  Depression: JaNej

   

  Psykiska problem: JaNej

   

  KOAH, astma: JaNej

   

  Gastrit, magsår: JaNej

   

  Andra sjukdomar och medicineringar :

  Kirurgiska operationer:

   

  Problem relaterade till anestesi: JaNej

   

  Allergiska problem:

  Familjestöd till kirurgi:

  Ställning till operativ :

  Bifoga här dina testresultatet samt övriga information (om du vill):

   

  Meddelande till oss:

   

   

  Övriga Medicinska behandlingar

  Begär en Kostnadsfri Konsultation

   Födelsedatum

   Bokningsdatum

   eller
   Alla Behandlingar

   Vill du få en kostnadsfri konsultation?

   Ring Oss på 010 516 4730 eller boka online...